Categories
ANCIENT FOREST Ban Ketri Tourism Community Tourist Attractions-a

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกตรี Ban Ketri Tourism Community Kedri 民居旅游区

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกตรี

ที่ตั้งชุมชน        หมู่ที่ 3 ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ผู้ประสานงาน     จ.ส.ต.มณัฐ ปลอดทอง 081 095 9155 ,089 732 6323

Facebook               ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเกตรี อ.เมือง จ.สตูล

จุดเด่นของชุมชน

                เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพ่อหลวง ซึ่งเป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาของชาวบ้านที่จัดตั้งจุดเรียนรู้ให้มีหลายๆจุด   เช่น  พลังงานทดแทน , การใช้พลังงานลมผลิตกระแสไฟฟ้า , การทำโรงเพาะฟักปลาน้ำจืด , การเลี้ยงปลาน้ำจืด , ห้องอบสมุนไพร , โฮมสเตย์  และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเราจะได้เห็นถึงพลังสามัคคีและความแข็งแกร่งของคนในชุมชน ที่เราสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ  การผลิตกาแฟโบราณ  การทำขนมบุหงาปูดะ  และขนมปะการังการผลิตกาแฟโบราณ  การทำขนมบุหงาปูดะ  และขนมปะการัง

ค่าใช้จ่ายในการเที่ยวภายในชุมชน

1.  แบบ 1 วัน

– ค่าอาหารเที่ยง 1 มือ  100 บาท / คน

– อาหารว่าง (เบรก) 20 บาท / คน

–  ค่าวิทยากร 300 บาท / กิจกรรม

–  ค่าสถานที่ 1,000 บาท / ครั้ง

2 . แบบ 2 วัน 1 คืน

        – ค่าพาหนะ 300 บาท / คัน

        – ค่าอาหารเช้า 50 บาท / คน

        – ค่าที่พัก 100 บาท / คน

        – ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนช่วงกลางคืน  เช่น ทำโรตี