Categories
Local Village Community Bor-Jed-Look

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก Community Bor-Jed-Look 办七水井社区旅游

ดินแดนที่มี… มะพร้าวสองปาง เขาช้างหมอบ,ถ้ำลอดเสือสิ้นลาย,หินตาหินยาย, ผาใช้หนี้, มีบ่อเจ็ดลูก,….ปราสาทหินพันยอด ธรรมชาติรังสรรค์ ดูแปลกตาคล้ายปราสาทหินฟอสซิล 500 ล้านปีจีโอพาร์ค มีซากดึกดำบรรพ์ หมู่เกาะทะเลหาดสวรรค์ “อั ศ จ ร ร ย์ อั น ซี น

The land that has Twin Coconut, Khao Chang Mob, Tham Lod Saue Sin Lai, Hin Ta Hin Yai, Pha Chai Nee, Seven Ponds (Bor Jed Look), Prasat Hin Phan Yod that created by nature looks like a 500 million years stone fossil castle. Geo Park with fossils, the Sea Islands, Paradise Beach “Amazing Unseen”.

เ ส้ น ท า ง อั น ด า มั น หมู่บ้านบ่อเจ็ดลูก หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล “ลากาตูโยะ”ในภาษามลายู หรือบ่อเจ็ดลูก เดิมมีบุคคลกลุ่มแรกเข้าไปอาศัยอยู่เป็นพวกชาวเลหรือชาวน้ำที่อพยพมาจากเกาะซึ่งอยู่ห่างไกลจากฝั่งออกไปขณะที่อพยพมาอยู่นั้น พวกเขาได้ขุดบ่อน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำดื่มน้ำใช้ แต่ปรากฏว่าเป็นน้ำกร่อยใช้ไม่ได้ พวกเขาพยายามขุดบ่อแล้วบ่อเล่าก็ไม่มีน้ำใช้ จนกระทั่งถึงบ่อที่ 7 จึงมีน้ำออกมาเป็นน้ำจืด ปัจจุบันบ่อทั้ง๗ ยังมีปรากฏให้เห็น สถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้าน มีเรื่องราวเล่าขานตำนาน โบราณสถานบ่อเจ็ดลูก, เขาช้างหมอบ, ชายหาดกาสิง,ถ้ำลอดเสื้อสิ้นลาย, หินตาหินยาย, ผาใช้หนี้, ทะเลแหวกสันหลังมังกร,ปราสาทหินพันยอด และถ้ำลอดพบรัก

Andaman Route Bor-Jed-Look Village, M.1 Pak-Nam, La-Ngu district, Satun province. “La Katuyo” in Bahasa Melayu or Bor-Jed_Look (seven ponds). Originally, the first group of people lived in there is Sea Gypsy who migrated from the island that was far away from the shore. They dug ponds for use as drinking water, but it appears the brackish water does not work. They tried to dig ponds after ponds but had no water. Until the 7th pond had water coming out into fresh water. Currently, the whole ponds still appear.

ชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแห่งท้องทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านพรานทะเล จับสัตว์น้ำ ที่นี่เป็นแหล่งหอยท้ายเภาขึ้นชื่อ สัตว์เศรษฐกิจส่งออก และมีอาชีพเสริมทำเกษตรกรรมเพาะปลูก อย่างฟักทอง,แตงโม,แตงไทยและผักตามความต้องการของตลาด พร้อมเพาะขยายพันธุ์ผักพื้นบ้าน แปรรูปอาหารจากสิ่งที่มีในชุมชน ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีภูเขา ชายหาดติดทะเลอันดามัน มีคลองบ่อเจ็ดลูก,คลองละงูที่มีป่าโกงกางและทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ได้รับอิทธิพลของลมพายุมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมาสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอาการทั่วไปร้อนและมีความชื้นต่ำ ฤดูฝน ช่วงมรสุมจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม สิ้นสุดเดือนธันวาคมได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุกตลอดฤดู

Tourism attractions of the village have a story telling about historical site of ‘Bor-Jed-Look’, Khao Chang Mob, Ka Sing Beach, Tham Lod, Saue Sin Lai, Hin Ta Hin Yai, Pha Chai Nee, Seashore Wading Dragon, Prasat Hin Phan Yod, and Tham Lod Pob Rak. Community with natural abundance of the sea, most of the villagers work in the local fishing community (Prantalay) who catch the aquatic animals. Here is as the source of the Tai Pao Shell that is well-known of exported economy animals. And, they have a side career in agriculture, such as, pumpkin, watermelon, melon and vegetables according to market demand. And, they cultivate local vegetable processing food from ingredient in the community. The nature of area is a plain with mountains. Beach is on the Andaman Sea. There are seven ponds, Khlong La-Ngu with mangrove forests and abundant forest resources. In the Petra Islands National Park Influenced by southwest monsoon and northwest monsoon. Summer starts from December till May Influenced by the northeast wind. General weather is hot and low humidity. Rainy season will start from May until December influenced by the southwest monsoon causing rain throughout the season.

ช า ย ห า ด ก า สิ ง , ท ะ เ ล แ ห ว ก สั น ห ลั ง มั ง ก ร , หิ น ต า – หิ น ย า ย แ ล ะ ผ า ใ ช้ ห นี้ สถานที่ท่องเที่ยวเป็นแนวสันดอนทรายที่พุดขึ้นยามน้ำลด ปรากฏเป็นทะเลแหวกสันหลังมังกร ซึ่งตรงหัวจะมีหน้าผาหิน ชื่อว่าผาใช้หนี้ มีตำนานเรื่องเล่าขานกันมาว่า สมัยก่อนที่ท่าเรือจะมีร้านน้ำชาโกปี้ แล้วมีชาวบ้านคนหนึ่งมากินทุกวันแต่ไม่มีเงินจ่ายจนเป็นหนี้ไม่สามารถจ่ายได้ เจ้าหนี้เลยพูดท้าทายให้ไปกระโดดหน้าผาตรงข้ามที่จอดเรือหมู่บ้านซึ่งมีความสูงและชันมาก หากกระโดดลงมาแล้วไม่ตายจะยกหนี้ให้ทั้งหมด

ชายคนนั้นรับคำท้าทายไปกระโดดจริงๆแล้วไม่ตาย เจ้าหนี้เลยยกหนี้ให้ ด้วยความเฉลียวฉลาดของลูกหนี้เขาทำปีกจากใบไม้ใบจากต้นพ้อเรียกว่า แฉก ทำที่คล้องบ่าแล้วกางปีกบินร่อนลงมาแล้วไปตกบนเนินทรายเป็นที่มาของชื่ออีกที่หนึ่งว่า อ่าวโต๊ะสีหลา อยู่ใกล้ป่าโกงกางแนวข้างๆของหน้าผาใช้หนี้

Ka Sing Beach, Seashore Wading Dragon, Hin Ta Hin Yai, and Pha Chai Nee. Tourism attractions are the sand shoals that spring up at the water appearing as a sea of dragon’s spine which at the head has a rocky cliff name Pha Chai Nee. There is a myth about the storytelling that in the past, the pier had a ‘Chagopi’ a coffee shop.

Then, there was a man coming to drink every day, but he had no money to pay until being in debt. Creditors challenged him to jump over the cliffs across the village which was very steep. If he jumped down and not died, all debts will be raised. The man accepted the challenging to jump and didn’t die. The creditor raised the debt. With the ingenuity of the debtor, he made his wings from the leaves of the palm tree, known as ‘Chak’ that made his shoulder and spread his wings, flying down and falling on the sand dunes becoming the other name is ‘Tor See La Beach’ nearby the mangrove forest beside the cliffs(Pha Chai Nee).

ปราสาทหินพันยอด เป็นสถานที่อัศจรรย์สุดอันซีนที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นจากการกัดเซาะหินของน้ำฝนจนกลายเป็นแท่งหินแหลมรูปร่างสวยงามแปลกตาคล้ายกับปราสาท และมีการพบฟอสซิลอายุมากกว่า 500 ล้านปี มีซากดึกดำบรรพ์ในหมู่เกาะทะเลหาดสวรรค์แห่งนี้ เลยมีการเรียกกัน ”ป ร า ส า ท หิ น พั น ย อ ด”

Phan Yod Castle It is a wonderful place where nature can be created from the erosion of the rocks from the rain until it becomes a beautiful stone-shaped spike as a castle. And, fossils found over 500 million years in this paradise beach of the island. So, it called “Prasat Hin Pan Yod”

อัตลักษณ์และวิถีชุมชน ผู้นำชุมชน

1.นายสุไลมาน โต๊ะหมีน ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

2.นายอาหมาด หยียูโส๊ะ ตำแหน่ง ผช.ปกครอง

3.น.ส. อำรา หวังสบู ตำแหน่ง ผรส.

4.นายอาดี หลงสมัน ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

5.นายฮอน หลงสมัน ตำแหน่ง ปธ.อสม.

6.นางมาเรี๊ยะ ชูช่วง ตำแหน่ง ปราชญ์

7.นายชุมพล สิทธิโชค ตำแหน่ง กรรมการ

8.นายจำปา มังกะลู ตำแหน่ง กรรมการ

9.นายฮะดัม สาบวช ตำแหน่ง กรรมการ

10.นางตีก๊ะ แลต่อง ตำแหน่ง กรรมการ

11.น.ส.รอหานี งะสมัน ตำแหน่ง กรรมการ

12.นายนัสรูน หลงสมัน ตำแหน่ง กรรมการ

13.นางจันทรา ไล่กสิกรรม ตำแหน่ง กรรมการ

14.นายพิเชษฐ ปัจฉิมศิริ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ รพ.สต

15.นางแจ๊ะย๊ะ หวังยุนุ้ย ตำแหน่ง เลขา,บัณฑิตอาสาฯ

ปราชญ์ชุมชน นายจำปา มังกะลู นักเล่าเรื่อง นางมาเรี๊ยะ ชูช่วง เกษตรกรรม นายฉอด หลงสมัน ช่างต่อเรือ นักเล่าเรื่องชุมชน นายจำปา มังกะลู นางเสีย สาหลัง นางจันทรา ไล่กสิกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *